Aktuality > O nás > Spolek >

Stanovy jednoty

STANOVY

Tělocvičné jednoty SOKOL Praha – Strašnice z.s.

(dále jen „Stanovy“)

Schváleno Valnou hromadou dne 21.2.2023  

 

I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU

Název spolku je Tělocvičná jednota SOKOL Praha – Strašnice z.s..

Sídlo spolku je Saratovská 400/4, 100 00 Praha 10.

 

 

II. VZNIK SPOLKU

Sokolská jednota ve Strašnicích vznikla 18.10.1908 za podpory obecního zastupitelstva a za pomoci blízkých již existujících jednot a tajemníka ČOS Jaroslava Borotínského Zyky, který byl zvolen prvním starostou. Jednatelem se stal František Sedláček. Zakládajících členů bylo 52.

 

 

III. ÚČEL SPOLKU

Tělocvičná jednota SOKOL Praha – Strašnice z.s. (dále jen „Jednota“) jako organizace s právní osobností se pokládá za jeden ze základních článků sokolského hnutí a ztotožňuje se s jeho programem, který vychází z tradic díla Dr. Miroslava Tyrše. Jde o pokračování v činnosti před rokem 1948. Ve smyslu tradic a v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a se zkušenostmi z praxe dále rozvíjí všestrannou tělesnou výchovu moderního pojetí. Klade přitom důraz na harmonický vývoj jedince a celé společnosti jak po stránce tělesné, tak i citové, duševní a mravní. Chce přispívat k cílevědomé výchově svých členů, k dobrovolné a pevné kázni, k činorodému vlastenectví, humanismu a demokracii.

 

 

IV. ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA JEDNOTY

Organizačně je Jednota organizací s vlastní právní osobností, a to zejména co do vlastnictví a správy majetku. Jednota se cítí být základním článkem sokolského hnutí.

Jednota:

a) získává děti, mládež a dospělé pro pravidelné pěstování všestranné tělesné kultury.

b) organizačně zabezpečuje a řídí přebory Jednoty, soutěže a další tělocvičná vystoupení a pobyty v přírodě.

c) stará se o kvalitu vedení svých cvičení vytvářením podmínek pro účast svých cvičitelů, pomahatelů a trenérů na školení a doškolování, které i sama organizuje.

d) rozvíjí tělovýchovnou, kulturní, společenskou a všeobecně výchovnou činnost. Přispívá ke zvyšování životní a kulturní úrovně v místě svého působení.

e) provozem hospodářských zařízení v místě se velkou měrou podílí na financování svých potřeb i potřeb dalšího rozvoje Jednoty.

 

 

V. ORGÁNY SPOLKU

Organizační strukturu Jednoty tvoří tyto orgány:           

a) Valná hromada

b) Výbor (dále jen „Výbor“)

c) Kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“)

d) Rozhodčí komise (dále jen „RoK“)

e) Náčelnictvo

f) Cvičitelský sbor

 

 

VI. VALNÁ HROMADA

6.1. Valná hromada Jednoty je nejvyšším řídícím orgánem. Valná hromada:

a) projednává a schvaluje plán činnosti a rozpočet Jednoty.

b) stanoví počet členů Výboru, KRK a RoK.

c) volí své zástupce do Výboru, do KRK a do RoK.

d) bere na vědomí volbu provedenou cvičitelským sborem

e) kontroluje práci Výboru, KRK a RoK.

f) projednává zprávu o činnosti Výboru, KRK a RoK.

g) ukládá úkoly Výboru.

h) rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem Jednoty.

i) rozhoduje o změně stanov. Ustanovení Stanov, která vyžadují souhlas nejméně tří čtvrtin všech plnoletých členů Jednoty, mohou být změněna pouze souhlasem nejméně tří čtvrtin všech plnoletých členů Jednoty. To samé platí i o změně tohoto pravidla.

 

6.2. Valnou hromadu svolává Výbor podle potřeby, nejméně však jednou v roce, a to nejméně 30 dnů před jejím konáním. Je povinen svolat Valnou hromadu do 30 dnů od doručení podnětu, požádá-li o to:

a) alespoň jedna třetina členů Jednoty.

nebo

b) Kontrolní a revizní komise Jednoty

nebo

c) Rozhodčí komise Jednoty

V případě, že Výbor nesvolá Valnou hromadu do 30 dnů od obdržení podnětu, svolá předkladatel podnětu Valnou hromadu na náklady Jednoty sám.

 

6.3. Valná hromada je schopná se usnášet za účasti většiny členů Jednoty. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, není-li v těchto Stanovách uvedeno jinak. Každý člen má jeden hlas.

 

6.4. Pokud se Valná hromada sejde jako neusnášeníschopná, může většinou hlasů přítomných členů uložit předsedajícímu, aby vyčkal půl hodiny a aby po této době zahájil jednání náhradní Valné hromady se shodným programem, jako měla svolaná Valná hromada. K tomuto postupu je oprávněn se rozhodnout předsedající sám. Náhradní Valná hromada je usnášeníschopná v počtu přítomných členů. V tomto případě nemůže Valná hromada rozhodovat o záležitostech vyžadujících souhlas nejméně tří čtvrtin všech plnoletých členů Jednoty.

 

 

VII. VÝBOR JEDNOTY

7.1. Výbor řídí činnost Jednoty mezi Valnými hromadami. Skládá se ze dvou částí:

a) část zvolená Valnou hromadou (7 členů):

z níž je následně volen starosta, jednatel, místostarosta, matrikář, hospodář, správce a zdravotník a čítá sedm členů; je volena na tříleté funkční období.

b) část zvolená cvičitelským sborem, tj. Náčelnictvo (4 členové):

náčelník, náčelnice, vedoucí sportu a vzdělavatel jsou voleni cvičitelským sborem na tříleté funkční období. Volební schůze cvičitelského sboru se koná vždy v termínu nejvýše 30 dnů před volební Valnou hromadou. Tím není dotčeno právo cvičitelského sboru provést změnu v obsazení některé z funkcí kdykoli.

 

7.2. Členem Výboru se může stát pouze zletilý člen Jednoty, jehož členství v Jednotě trvá nejméně pět let, tj. od dosažení věku 23 let. Pro změnu tohoto pravidla se vyžaduje souhlas nejméně tří čtvrtin všech členů Jednoty.

 

7.3. Počet členů Výboru činí 11 osob. Členové nového Výboru na své první schůzi po volební Valné hromadě rozhodnou o obsazení následujících funkcí:

            starosta, místostarosta, jednatel, hospodář, správce, matrikář, zdravotník.

 

7.4. Funkce uvedené v odst. 7.3. mohou být kumulovány v mezích zákona a těchto Stanov nebo může být některá z funkcí neobsazena. Členové Výboru, kterým nebyla přidělena funkce, zůstávají členy Výboru bez zařazení.

 

7.5. Neklesne-li počet členů Výboru pod polovinu počtu dle těchto Stanov, je Výbor oprávněn kooptovat za svého člena kteréhokoli člena Jednoty, který splňuje podmínky dle těchto Stanov, a to až do naplnění počtu členů Výboru dle těchto Stanov na dobu do nejbližší Valné hromady.

 

7.6. Výbor může pro určitou časově omezenou potřebu vytvořit novou funkci, která po skončení potřeby zaniká. Zároveň Výbor může vytvářet krátkodobé komise, na plnění různých úkolů a potřeb, které po splnění úkolu zanikají.

 

7.7. Výbor

a) řídí činnost Jednoty mezi Valnými hromadami.

b) se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně.

c) volí ze svého středu starostu a další členy odpovědné za jednotlivé úseky činnosti Jednoty.

d) zajišťuje plnění usnesení Valné hromady Jednoty a plní úkoly uložené Valnou hromadou Jednoty.

e) vytváří podmínky pro stálý rozvoj a zvyšování úrovně činnosti Jednoty.

f) soustavně získává a připravuje členy Jednoty pro práci v různé činnosti pro Jednotu.

g) hospodaří v rámci schváleného rozpočtu a stará se o dosažení optimálních příjmů vlastní činností Jednoty. Rozhoduje o přidělených i jinak získaných finančních prostředcích Jednoty, dbá o hospodárné využití, pečuje o šetrné zacházení s majetkem Jednoty. Výbor je oprávněn vynaložit prostředky nad rámec rozpočtu pouze v případě havárií nebo případů, kdy prodlením by mohlo dojít ke vzniku škody nebo finanční újmy. V takovém případě je výbor povinen nechat si mimořádný výdaj schválit kontrolní a revizní komisí.

h) zajišťuje řádné vedení evidence členů a nezletilých cvičenců (dále jen „Žactvo“) Jednoty.

i) zpracovává zprávy, hlášení a statistiky a uchovává je.

 

7.8. Výbor je statutárním orgánem Jednoty. Jménem Výboru jednají starosta nebo místostarosta nebo jednatel samostatně s výjimkou vybraných záležitostí dle odst. 7.9.

 

7.9. Vybrané záležitosti vyžadující podpis dvou členů Výboru jsou

a) smlouvy se závazky nebo pohledávkami s finančním objemem přesahujícím 50 tis. Kč

b) závazky týkající se nemovitého majetku Jednoty.

V takovém případě platí kolektivní podpisové právo dvou členů Výboru, kde jeden podpis je starosty nebo místostarosty a druhý podpis je jednatele nebo Výborem určeného člena Výboru.

 

7.10. Není-li možné zajistit podpis vybrané záležitosti dvěma členy Výboru (např. z důvodu elektronické aplikace), je podepisující člen Výboru povinen zajistit si předem schválení Výboru pro své samostatné jednání.

 

 

VIII. KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

8.1. Kontrolní a revizní komise Jednoty („KRK“) je volena Valnou hromadou na tříleté funkční období. KRK je tříčlenná. Její funkce se vztahuje na celý okruh působnosti Jednoty. Členem KRK se může stát pouze zletilý člen Jednoty, jehož členství v Jednotě trvá nejméně pět let, tj. od dosažení věku 23 let. Pro změnu tohoto pravidla se vyžaduje souhlas nejméně tří čtvrtin všech členů Jednoty. KRK si na nejbližším zasedání po volební Valné hromadě volí ze svého středu předsedu.

 

8.2. Členové KRK mají právo účastnit se všech jednání Výboru a všech porad komisí s hlasem poradním. KRK je zodpovědná Valné hromadě. Tomuto orgánu také podává zprávu o své činnosti. Členství v KRK je neslučitelné s členstvím ve Výboru nebo v RoK. KRK předkládá Valné hromadě a Výboru zprávy, návrhy, poznatky.

 

8.3. Neklesne-li počet členů KRK pod polovinu počtu dle těchto Stanov, je KRK oprávněna kooptovat za svého člena kteréhokoli člena Jednoty, který splňuje podmínky dle těchto Stanov, a to až do naplnění počtu členů KRK dle těchto Stanov na dobu do nejbližší Valné hromady.

 

 

IX. ROZHODČÍ KOMISE

9.1. Rozhodčí komise Jednoty („RoK“) je volena Valnou hromadou na tříleté funkční období. Její funkcí je řešit případné spory mezi členem a Jednotou a přezkoumávat rozhodnutí o vyloučení člena z Jednoty. Členem RoK se může stát pouze zletilý člen Jednoty, jehož členství v Jednotě trvá nejméně pět let, tj. od dosažení věku 23 let. Pro změnu tohoto pravidla se vyžaduje souhlas nejméně tří čtvrtin všech členů Jednoty.

 

9.2. RoK je tříčlenná. Členství v RoK je neslučitelné s členstvím ve Výboru nebo v KRK. RoK si na nejbližším zasedání po volební Valné hromadě volí ze svého středu předsedu.

 

9.3. Neklesne-li počet členů RoK pod polovinu počtu dle těchto Stanov, je RoK oprávněna kooptovat za svého člena kteréhokoli člena Jednoty, který splňuje podmínky dle těchto Stanov, a to až do naplnění počtu členů RoK dle těchto Stanov na dobu do nejbližší Valné hromady.

 

9.4. Z činnosti RoK je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě, např. z důvodu příbuzenského vztahu. Tento princip je RoK oprávněna při své činnosti vyžadovat i vůči Výboru nebo KRK.

 

 

X. NÁČELNICTVO

10.1. Řídícím orgánem cvičitelského sboru je náčelnictvo Jednoty (dále jen „Náčelnictvo“). Náčelnictvo je složeno z náčelníka, náčelnice, vedoucího sportu, vzdělavatele a jejich zástupců.

 

10.2. Náčelnictvo organizačně a metodicky zajišťuje tělocvičnou činnost. V této oblasti zajišťuje pravidelné cvičení oddílů v Jednotě, zajišťuje vzdělávání cvičitelů a pomahatelů, organizuje akce pro cvičitele a pomahatele, členy Jednoty i veřejnost. Svolává schůze cvičitelského sboru.

 

10.3. Náčelnictvo může vytvářet koncepce a směrnice vztahující se ke cvičitelské práci, s krátkodobým či dlouhodobým účinkem.

 

 

XI. CVIČITELSKÝ SBOR

11.1. Cvičitelský sbor je tvořen cvičiteli, trenéry a pomahateli Jednoty.

 

11.2. Schůze cvičitelského sboru svolává Náčelnictvo a to zpravidla dvakrát do roka. Zaprvé před Valnou hromadou Jednoty, kde hodnotí svou činnost v předešlém roce a jednou za tři roky volí nové Náčelnictvo. Zadruhé před zahájením školního roku, kdy se upřesňují úkoly a plány pro následující cvičební rok. Dále může být svolána mimořádná schůze cvičitelského sboru, pokud to uzná Náčelnictvo za nutné. Mimořádnou schůzi cvičitelského sboru může též svolat starosta Jednoty, který se schůzí sboru účastní, uzná-li to za vhodné. Schůzí cvičitelského sboru se účastní všichni cvičitelé, trenéři a zletilí pomahatelé bez výjimky a mohou se jich účastnit nezletilí pomahatelé v roli pozorovatelů, bez volebního práva.

 

11.3. Náčelníka, náčelnici, vedoucího sportu a vzdělavatele spolu s jejich zástupci volí cvičitelský sbor na tříleté funkční období. Náčelníkem, náčelnicí, vedoucím sportu nebo vzdělavatelem se může stát pouze zletilý člen jednoty, jehož členství v jednotě trvá nejméně pět let, tj. od dovršení věku 23 let, s minimální kvalifikací III. třídy cvičitele (trenéra). Náčelník, náčelnice, vedoucí sportu a vzdělavatel jsou po svém zvolení automaticky členy Výboru. V nepřítomnosti náčelníka, náčelnice, vedoucího sportu nebo vzdělavatele přebírá jejich zástupce všechna práva a povinnosti i s právem hlasovacím na schůzích Výboru.

 

11.4. Aby byla volba Náčelnictva cvičitelským sborem uznána za platnou, musí splňovat tyto body:

a) volební schůze cvičitelského sboru se musí účastnit alespoň polovina členů cvičitelského sboru.

b) navrhnout kandidáta může kterýkoliv člen sboru.

c) pro zvolení postačuje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

d) volba je prováděna aklamací – veřejně.

 

 

XII. ČLENOVÉ, JEJICH PRÁVA A POVINNOSTI

12.1.    Vznik členství

Členem Jednoty se může stát každý mravně bezúhonný muž či žena po dosažení 18 let věku, který se sám přihlásí za člena v Jednotě a kterého Jednota za člena přijme. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je v kompetenci Výboru. Žactvo se může účastnit činnosti Jednoty se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce cvičence Žactva. Cvičenec Žactva se zaplacenými příspěvky se dnem dovršení svého 18. roku života stává automaticky členem Jednoty.

Dokladem o členství je členský průkaz Jednoty s uhrazenými členskými příspěvky na dané období.

Dokladem o evidenci cvičence Žactva je žákovský průkaz Jednoty s uhrazenými žákovskými příspěvky na dané období.

 

12.2.    Zánik členství

Členem přestává být, kdo:    

- zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

- písemně oznámil Výboru, že vystupuje z Jednoty.

- byl z Jednoty vyloučen nebo vyškrtnut.

 

12.3.    Vyškrtnutí z evidence členů / Žactva

Člen je automaticky vyškrtnut z evidence poté, co je v prodlení s úhradou příspěvků déle než 3 měsíce po skončení lhůty platnosti uhrazených členských příspěvků.

Cvičenec Žactva je automaticky vyškrtnut z evidence poté, co je jeho zákonný zástupce v prodlení s úhradou příspěvků déle než 3 měsíce po skončení lhůty platnosti uhrazených příspěvků.

 

12.4.    Vyloučení

Výbor může vyloučit z Jednoty člena, který:

a) způsobil Jednotě nebo jejímu členu škodu či nemajetkovou újmu a přes výzvu Výboru tuto škodu ve stanoveném termínu neuhradil, resp. újmu nenapravil; vyloučením není dotčeno právo Jednoty, resp. jejího člena na náhradu škody, resp. nápravu újmy

nebo

b) opakovaně hrubě porušil tyto Stanovy, organizační řád či jiný provozní předpis Jednoty, ačkoli byl po prvním porušení upozorněn na možnost vyloučení;

 

12.5. Návrh na vyloučení člena musí být doručen takovému členu a všem členům Výboru, KRK a RoK nejméně 15 dnů před jednáním Výboru, na kterém se má o vyloučení jednat. Nedostaví-li se obviněný člen k jednání bez závažného důvodu, může být vyloučen v nepřítomnosti.

 

12.6. Vylučující usnesení je platné jen, když pro návrh na vyloučení hlasovala nadpoloviční většina všech zvolených členů Výboru a když proti takovému usnesení nevznesla do 15 dnů námitku KRK nebo RoK.

 

12.7. Usnesení o vyloučení musí být vyloučenému doručeno osobně nebo doporučeným dopisem s poznámkou, že se může odvolat k Valné hromadě do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání má odkladný účinek. V případě, že Výbor takové odvolání obdrží, je povinen neprodleně předat toto odvolání KRK a RoK a zároveň svolat Valnou hromadu do 30 dnů od obdržení odvolání.  Valná hromada svým usnesením buď rozhodnutí o vyloučení člena potvrdí nebo zruší.

 

12.8.    Práva členů

            Člen má právo

a) účastnit se pravidelného cvičení, soutěží, tělocvičných vystoupení a veškeré ostatní činnosti Jednoty. Používat ve stanoveném rozsahu tělovýchovných zařízení, inventáře a věcí Jednoty. Podílet se na kulturním a společenském životě Jednoty. Požívat výhod poskytovaných členům.

b) účastnit se Valných hromad Jednoty s právem vyžadovat zprávy o činnosti a hospodaření, vyslovovat o nich své názory, podávat návrhy a hlasovat.

c) být zvolen do funkcí v Jednotě.

d) účastnit se školení a doškolování pořádaného nebo zprostředkovaného příslušnými organizačními složkami Jednoty

f) obracet se s návrhy a stížnostmi na orgány Jednoty podle Stanov.

g) být přizván ve všech případech, kdy se jedná a rozhoduje o jeho činnosti nebo chování.    

 

12.9.    Povinností členů je:

a) dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů Jednoty, iniciativně přispívat stálému zlepšování činnosti všech organizačních článků Jednoty a odpovědně vykonávat funkce jako čestný závazek ke kolektivu.

b) dbát vždy a všude sokolské kázně a cti, svým chováním být příkladem hlavně bojovat proti všem jevům a tendencím, které odporují mravním zásadám.

c) řádně platit příspěvky stanovené pro členy Jednoty a jiné předepsané platby Jednotě, šetřit, chránit a svépomocí zvelebovat majetek, zařízení a inventář Jednoty.

d) propagovat sokolskou činnost a získávat pro ni nové členy.

e) chránit čest a dobré jméno Jednoty a sokolstva.

 

 

XIII. ORGANIZAČNÍ ŘÁD a SMĚRNICE

13.1. Pro zajištění dobrého chodu Jednoty platí v nich obsažené doplňující předpisy. Organizační řád, směrnice a jejich úpravy jsou schvalovány Výborem. Organizační řád ani směrnice nesmějí být v rozporu s těmito Stanovami a platnými zákony.

 

 

XIV. HOSPODAŘENÍ JEDNOTY

14.1. Náklady spojené s činností Jednoty se hradí z příspěvků a jiných příjmů Jednoty, dále z podpor, darů, příspěvků jiných organizací a orgánů nebo institucí a z vlastní činnosti, zejména             

a) z pronájmu nebytových prostor.

b) z provozování placených tělocvičných služeb.

c) z provozování sportovních akcí.

d) konání přednášek, koncertů, výstav, zábav, divadelních představení apod.

f) provoz zařízení restauračních, ubytovacích v majetku Jednoty.

 

14.2. Jednota hospodaří v rámci schváleného rozpočtu a podle platných předpisů. Výši příspěvků navrhuje Výbor a schvaluje Valná hromada.

 

14.3. Kontrolu hospodaření provádí KRK a předkládá Výboru podněty k nápravě. KRK předkládá Valné hromadě zprávu o své činnosti a případně též návrhy na zlepšení činnosti Výboru.

 

 

XV. ZÁNIK JEDNOTY

15.1. Jednota dobrovolně zaniká, rozhodne-li o tom Valná hromada. V tomto případě se vyžaduje písemný souhlas nejméně tří čtvrtin všech členů Jednoty. Valná hromada zároveň rozhodne o vypořádání majetku Jednoty při jejím zrušení.

 

 

XVI. SYMBOLY

16.1.    Jednací řeč je česká.

16.2.    Znakem Jednoty je pták sokol.

16.3.    Heslo Jednoty zní „V mysli vlast, v paži sílu“

16.4.    Jednota má svůj prapor, standardu, vlajky. Jednota může tyto symboly užívat při veřejných vystoupeních a sportovních akcích.

16.5.    Sokolský slib je dobrovolný. Zní takto:

 

„Slibuji na svou čest, že budu dobrovolně plnit vše, co stanovy a členství v Sokole ukládají. Budu se řídit sokolskými zásadami a budu přispívat k jejich uplatnění v naší společnosti.

V duchu Tyršova učení, Fügnerova bratrství a Masarykova humanismu budu sloužit pokroku na všech polích hmotného a duchovního života, aby pravda a spravedlnost vytvořily svět pravého ušlechtilého lidství. Svým životem a prací chci přispívat k demokratickému rozvoji naší České republiky“.

 

 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. V záležitostech neupravených těmito Stanovami platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník).

 

17.2. Dosavadní stanovy, na jejichž základě byla obnovena činnost spolku Tělocvičná jednota SOKOL Praha – Strašnice z.s., byly schváleny v roce 1990, registrovány u MV ČR pod č. VSP/1-1158/90-R, změněny v roce 2006 a upřesněny v roce 2015.

 

17.3. Tyto Stanovy nahrazují dosavadní stanovy Jednoty a vstupují v platnost dnem jejich založení do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

 

Za správnost vyhotovení 

                

  Ing. Libor Šich                                                              Ing. Jan Krigl

  starosta Jednoty                                                          jednatel Jednoty

Heslo jednoty

"V mysli vlast,
v paži sílu,
v srdci oheň."

Kde nás najdete?
Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice z.s.    
Saratovská 400/4
100 00, Praha 10 - Strašnice

IČO 70851204

Podporují nás:

Magistrát Praha Městská část Praha 10

© 2006 Sokol Strašnice
created by Anawe